sai-jagat-aarti
saijagat-shradha

अनंत कोटी ब्रम्हांडनायक राजाधिराज योगीराज परं ब्रम्हं श्री सच्चिदानंद सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जयThrough the website www.saijagat.com, we will endeavor to provide every possible information of the MorningVision to all the devotees. Although Shreesaibaba ji has many temples throughout India, but his main temple is a famous town in Shirdi district of Maharastra, where SAI Baba ji's world famous temple is located. Ramnavami, Guru purnima and Vijaydashmi is the main festivals Shree Sai Baba ji.Pancarati


Gheuniya Pancharati, Karu Babansi Arati,

Karu Saisi Arati, Karu Babansi Arati.

Utha utha ho bandhava. Ovalu ha rakhumadhava.

Sai Ramadhava. Ovalu ha rakhumadhava.

Karuniya Sthira Mana Pahu gambhira he dhyana

Sai ce he dhyana Pahu gambira he dhyana.

Krsnanatha datta-Sai. Jado citta tuje payi

Citta Deva Payi. Jado citta tuje payi.


Arati Saibaba


Arati Sai Baba. Saukhyadatara Jiva. Caranarajatali

Dyava dasa visava, bhakta visava

Aarti…

Jaluniya ananga. Sasvarupi rahe danga Mumuksa janan davi.

Nija dola Sriranga. Dola Sriranga

Aarti…

Jaya mani jaisa bhava. Tayataisa anubhava Davisi dayaghana,

Aisi tuzi he mava, tuzi he mava.

Aarti…

Tumace nama dhyata. Hare Sansruthivyatha

Agadha Tava karani. Marga davisi anatha, davisi anatha.

Aarti…

Kaliyuga Avatara, Saguna Brahma sachara

Avatirna zalase Svami Datta Digambara, Datta Digambara.

Aarti…

Athan Divasa Gurvari.Bhakta kariti vari.

Prabhupada Pahavaya Bhava Bhayanivari, bhayanivari.

Aarti…

Maza nijadravya theva, Thava carana-raja-seva

Magane heci aata, Tumhan devadideva, devadideva.

Aarti…

Ichita Dina chatak Nirmala toya nijasukha

Pajaven Madhava Ya Sambhala apuli bhaka, apuli bhaka.

Aarti…


Jaya Deva


Jaya Deva Jaya Deva Datta Avadhuta, O Sai Avadhuta

Joduni kara thava carani thevito mata.

Jaya Deva, Jaya Deva…

Avatarasi tu yeta dharmate glani nasti kannahi tu lavisi nijabhajani

Davisi nana lila asankhya rupani, Harisi dinance tu sankata dinarajani.

Jaya Deva, Jaya Deva…

Yavana-svarupi ekya darsana tva didhale, Samshaya nirasuniya tadadvaita ghalavile

Gopichanda Manda tvaci uddharile, Momina vansi janmuni lokan tariyale.

Jaya Deva, Jaya Deva…

Bheda na tattavi Hindu-yavananca kahi, Davayasi zala punarapi naradehi

Pahasi premane tu Hindu yavanahi, Davisi atmatvane vyapaka ha Sai.

Jaya Deva, Jaya Deva…

Deva Sainatha tvatpadanata vhave, Paramaya mohita janamocana zani vhave

Tvakrpaya sakalance sankata nirasave, Desila tari de tvadyasa Krsnane gave.

Jaya Deva, Jaya Deva…


Siradi maze Pandharapura


Siradi Maze Pandharapura. Sai Baba Ramavare.

Baba Ramavara. Sai Ramavara.

Sudha bhakti chandrabhaga, Bhava Pundalika jaga.

Pundalika jaga, Bhava Pundalika jaga.

Yaho yaho avaghe jana, Kara Babansi vandana

Babansi vandana, Saisi vandana.

Ganu mhane Baba Sai. Dhava pava mazi ai.

Pava maze ai. Dhava pava mazi ai.


Ghalina lotangana


Ghalina lotangana vandina carana,

Dolyanni pahina rupa tuze

Preme aligina, anande pujina,

Bhave ovalina mhane Nama.

Tvameva mata ca pita tvameva,

Tvameva bandhusca sakha tvameva

Tvameva vidya dravinam tvameva,

Tvameva sarvam mama, Deva Deva.

Kayane Vaca manasendriyairva.

Budhyatmanava prakriti svabhavat

Karomi yadyatsakalam parasmai.

Narayanayeti samarpayami.

Acchutam keshavam ramanarayanam

Krishnadamodaram vasudevam harim

Sridharam Madhavam Gopikavallabham,

Janakinayakam Ramacandran bhaje.


Namasmarana


Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare

Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare

Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare

Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare


Puspanjali


Hari Aum Yajnena yajnamayajanta Devastani dharmani

prathamanyasan Te ha nakam mahimanah sacanta yatra

Purve sadhya santi devah.

Aum Rajadhirajaya prasahyasahine namo vayam

vaisravanaya kurmahe. Sa me kamanka makamaya

mahyam Kamesvaro vaisravano dadhatu Kuberaya

Vaisravanaya Maharajaya Namaha

Aum Svasti. Sam Rajam Bhaujyam. Svarajyam Vairajyam

Para,eshtayam Rajyam Maharajyamadhipatya mayam

Samantaparyayi Syatsarvabhaumah Sarvayusya

Antadaparardhat prithivyai samudraparyanthaya ekaraliti.

Tadapyesa slok’bhi gito marutah parivestaro

Maruttasyavasangrhe, Aviksitasaya kamaprervisvedevah sahasada iti.

Sri Narayana Vasudeva

Sachidananda Sadguru Sainatha Maharaja Ki Jaya.


Namaskarastaka


Anantha tula te kase re stavave

Anantha tula te kase re namve

Anantha mukhanca sine sesa gatan

Namaskara sastanga Sri Sainatha.

Smarave mani tvatpada nitya bhave

Urave tari bhaktisati svabhave

Tarave jaga taruni mayatata

Namaskara sastanga Sri Sainatha.

Vase jo sada davaya santa lila

Dise ajnya lokanpari jo jananla

Pari antari jnana kaivalyadata.

Namaskara sastanga Sri Sainatha.

Bari ladhala janma ha manavaca

Nara sarthaka sadhanibhuta saca

Dharu Sai preme galaya ahanta

Namaskara sastanga Sri Sainatha.

Dharave kari sana alpajna bala

Karave amhan dhanya cumboni gala

Mukhi ghala preme khara grasa ata.

Namaskara sastanga Sri Sainatha.

Suradhika jyanchya pada vandhitati

Sukadika jyate samanatva deti

Prayagadi tirthe padi namrahota.

Namaskara sastanga Sri Sainatha.

Tuzya jya pada pahata gopabali

Sada rangali citsavarupi milali

Kari rasakrida save Krsnanatha.

Namaskara sastanga Sri Sainatha.

Tula magato magane eka dyave

Kara joditho dina atyanta bhave

Bhavi Mohaniraja ha tari aata.

Namaskara sastanga Sri Sainatha.


Aisa yei Ba


Aisa yei Ba. Sai Digambara. Akshayarupa Avatara Sarvahi

vyapaka tu. Sruti Sara, Anusaya-trikumara Aisa yei ba

Kasi Snana Japa, prathidivasi. Kohlapura bhiksesi Nirmala

nadi tunga, jala prasi, Nidra mahura desi. Aisa yei ba

Zoli lombatase vama kari. Trisula damaru-dhari

Bhaktan varada sada sukhakari Deshila Mukti cari Aisa yei ba

Payi paduka japamala kamandalu mrgachala Dharana karisi Ba

Nagajata muguta sobhato matha. Aisa yei ba

Tatpara tuzya ya he dhyani. Aksaya tyanche sadani

Lakshmi vasakari dinarajani. Raksisi sankata varuni Aisa yei ba

Ya pari dhyana tuze Gururaya drsya kari nayanan ya

Purnanandha sukhe hi kaya. Lavisi hariguna gaya.

Aisa yei Ba. Sai Digambara. Akshayarupa Avatara Sarvahi vyapaka tu.

Sruti Sara, Anusaya-trikumara Aisa yei ba


Sri Sainatha Mahimna Stotrama


Sada satsavarupam cidananda kandam

jagatsambhavasthana samhara he tum

Svabhaktecchaya manusam darsyamt

Svabhaktecchaya manusam darsyamtam, namamisvaram sadgurum sainatham.

Bhavadhvantavidvamsa martandamidayam

manovaggatitam munirdhyanagamyam

Jagat-vyapakam nirmalam nirgunam tvam, namamisvaram sadgurum sainatham.

Bhavbambhodhi magnarditanam jananam, svapadasritanam svabhaktipriyanam

Samudharanartha kalau sambhavantam, namamisvaram sadgurum sainatham.

Sada nimbavrksasya muladhivasat sudhastravinam titka mapya priyam tam

Tarun kalpavrksadhikam sadhayantam, namamisvaram sadgurum sainatham.

Sada kalpavrksasya tasyadhimule bhavedbhavabuddhaya saparyadhisevaam

Nrnam kurvathaam bhuktimukti ptadam tam,

namamisvaram sadgurum sainatham.

Anekasruta tarkya lilavilasaih, samaviskrtesana bhasvatprabhavam

Ahambhavahinam prasannatmabhavam, namamisvaram sadgurum sainatham.

Satam visrama rama mevabhiramam, sada sajjanaih Sanstutam sannamaddhih,

Janamodadam bhaktabhadra-pradham tam,

namamisvaram sadgurum sainatham.

Ajanmadhyamekham param brahma saksat svayam sambhavam ramameva vathirnam

Bhavadarsanatsam Punitah praboham, namamisvaram sadgurum sainatham.

Sri Saisa Krpanidhe khiladrnam sarvarthasiddhiprada

Yusmatpadarajah prabhavamatulam dhatapivakta kshamah

Sadbhaktya saranam krtanjaliputah samprapito-smi Prabho,

Srimat Sau paresapada-kamalannanyaccharanyam mama.

Sairupadhara Raghavottamam bhakta kama vibhudha dhrumam Prabhum.

Mayayopahatacitta suddhaye, cintaya myahamaharnisammuda.

Saratsudhamsu pratima-prakasham, kripatapatram tava sainatha

Tvadhiyapadabja samsritanam svacchayay tapamapakarotu.

Upasanadaivata Sainatha, stavair mayopasanina stutastvam

Ramenmano me tava padayugme, bhrngo, yathabje makarandalubdhah.

Anekajanmarjita papasankshyo, bhavedhbhavatpada saroja darsanat

Ksamsva sarvana paradha punjakan prasida Saisa Guro dayanidhe.

Sri Sainatha caranamrta puta cittastatpada sevanaratah satatam ca bhaktya

Sansara janya duritau dhavinir gathaste kaivalyadhama paramam samavapnuvanti.

Stotrametatpathedbhaktya yo narastanmanah sada

Sadguru Sainathasya krpa patram bhaved dhruvam.

Sainatha krpa sarvadrusatpadya kusumavalih

Sreyase ca manah sudhyai premasutrena gumfita.

Govindasuriputrena Kasinathabhidhayina

Upasanityupakhyena Sri Sai Gurave’ rpita.


Prarthana


Karacharanakrtam vakkayajam karmajam va

Sravananayanajam va manasam va’ paradham

Viditamaviditam va sarvametatksamasva.

Jaya Jaya karunabdhe Sri Prabho Sainatha


Sri sacchidananda sadguru Sainatha maharaja ki Jai.